มูลนิธิเอ็มเฟรนด์

มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ทำงานด้านการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้หญิงข้ามเพศหรือสาวประเภทสอง รวมถึงผู้ใช้สารเสพติด ในจังหวัดอุดรธานี มีการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ให้ความรู้ ให้การปรึกษาด้านสุขภาพทางเพศ เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้บริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี สนับสนุนถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น โดยการร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมในจังหวัดอุดรธานี ยึดหลักการรักษาความลับเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ จะมุ่งไปข้างหน้าและเป็นมิตรกับทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้หญิงข้ามเพศในจังหวัดอุดรธานี ด้วยความยั่งยืน โดยมีสโลแกนของกลุ่ม คือ “เข้าถึง ใส่ใจ ปลอดภัย เท่าเทียม”

พันธกิจ

1) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้หญิงข้ามเพศในจังหวัดอุดรธานี
2) สร้างการรับรู้เรื่องเอชไอวีเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้เกิดความตระหนักเรื่องการป้องกัน
3) สร้างความเข้าใจและเป็นมิตรเพื่อลดการตีตราและสร้างความเท่าเทียมกับทุกคน
4) สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส นำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แผนที่มูลนิธิเอ็มเฟรนด์